عبارت های کره ای در کلاس درس

کتاب هایتان را باز کنید.책 펴세요. Chaek pyeoseyo.با دقت گوش کنید.잘 들으세요. Jal deureuseyo.ب د از من تکرار کنید.따라 하세요. Ttara haseyo.لطفا بخوانید.읽어 보세요. Ilgeo boseyo.لطفا به سوال جواب دهید.대답해 보세요. Daedapae boseyo.لطفا بنویسید.써 보세요. Sseo boseyo.لطفا به سوال جواب دهید.대답해 보세요. Daedapae boseyo.لطفا بنویسید.써 보세요. Sseo boseyo.آیا شما میفهمید؟알겠어요? Algesseoyo? بله میفهمم.네, 알겠어요. Ne, algesseoyo.نه واق ا نمیفهمم. [아뇨] 잘 모르겠는데요. [Anyo] jal moreugenneundeyo.آیا سوالی دارید؟질문 있어요? Jilmun isseoyo?بله سوال داریم.네, 있는데요. Ne, inneundeyo.نه سوالی ندارم.[질문] 없는데요. [Jilmun] eomneundeyo.لطفا آرام تر صحبت کنید. 천천히 [말씀]해 주세요. Cheoncheonhi [malsseum]hae juseyo.من فراموش کردم.잊어버렸는데요. Ijeobeoryeonneundeyo.چگونه در زبان کره ای ” امتحان ” می گوییم؟ 한국어로 ” امتحان“ hangugeoro mwoyeyo ” امتحان 뭐예요? “ ?

ادامه مطلب »

خوش آمد گویی در زبان کره ای

خوش آمد گویی به کره ای خوش آمد گویی و تشکر کردن از دیگران سلام (به صورت عامیانه) 안녕? An-nyeong حال شما چطور است؟ ( به صورت تجلیلی) 안녕하세요? An-nyeong-ha-se-yo حال شما چطور است؟ (به صورت رسمی و تجلیلی) 안녕하십니까? An-nyeong-ha-sim-ni-kkaاز دیدنتان خوش حالم .(به صورت عامیانه) 만나서 반가워 . Man-na-seo ban-ga-woاز دیدنتان خوشبختم.(رسمی)만나서 반갑습니다. Man-na-seo ban-gap-seum-ni-daملاقات با شما باعث افتخار است.(رسمی) .da-ni-seum-get-eum boep-Cheo. 뵙겠습니다 처음خیلی وقت است شما را ندیدم .(به صورت رسمی) 오래간만입니다. O-rae-gan-man-im-ni-da خیلی وقت است شما را ندیدم .(عامیانه) 오래간만이에요. O-rae-gan-man-i-e-yo.حالتان چطور بوده؟어떻게 지내세요? Eo-tteo-ke-ji-nae-se-yo?من خوبم.잘 지내요. Jal-ji-nae-yo.. البته– البته그저 그래요. Geu-jeo-geu-rae-yo.به امید دیدار .(به صورت رسمی) 또 뵙겠습니다. Tto-poep-ge-sseum-ni-da.من م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی)미안합니다. Mi-an-ham-ni-da.بابت تاخیرم م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی) 늦어서 미안합니다. Neoj-eo-seo mi-an-ham-ni-da.خیلی خوب است یا بسیار خوب .(به صورت رسمی) 괜찮습니다. Gwaen-chan-sseum-ni-da.خیلی خوب است .(به صورت عامیانه)괜찮아. Gwaen-chan-a-yo از شما ممنونم .(به صورت تجلیلی)감사합니다. Gam-sa-ham-ni-da.از شما ممنونم .(به صورت رسمی)고맙습니다. Go-map-seum-ni-da.از شما ممنونم .(به صورت عامیانه)고마워. Go-ma-wo.خوش آمدید. (به صورت عامیانه)뭘요. Mwol-yo.خواهش میکنم .(چیز خواصی نیست یا نا قابل است)아니예요. A-ni-ye-yo.بله .)به صورت رسمی و عامیانه(네/예. 응/어. Ne/Ye. Eung/eo.خیر. )به صورت رسمی و عامیانه( 아니요/ 아뇨. 아니. A-ni-yo/A-nyo. A-ni. م ذرت میخواهم یا ببخشید .)برای صدا کردن کسی( 저기요. Jeo-gi-yo.یه لحظه صبر کنید. 잠깐만요/잠시만요. Jam-kkan-man-yo/Jam-si-man-yo.

ادامه مطلب »

خداحافظی در زبان کره ای

انواع خداحافظی در زبان کره ای بخش 3 خداحافظی با کسی که مکانی را ترک میکند: 안녕히 가세요 An-nyeong-hi ga-se-yo به صورت تجلیلی.안녕히 가십시오 An-nyeong-hi ga-sip-s-io رسمی.잘 가 Jal ga عامیانه خداحافظی با کسی که در جایی می ماند:안녕히 계세요. An-nyeong-hi gye-se-yo به صورت تجلیلی. 안녕히 계십시오 An-nyeon-ghi gye-sip-si-o رسمی.잘 있어. Jal isseo عامیانه خوشامد گویی در زبان کره ای بخش چهارم خوش آمد گویی و تشکر کردن از دیگران سلام (به صورت عامیانه) 안녕? An-nyeongحال شما چطور است؟ ( به صورت تجلیلی) 안녕하세요? An-nyeong-ha-se-yoحال شما چطور است؟ (به صورت رسمی و تجلیلی) 안녕하십니까? An-nyeong-ha-sim-ni-kkaاز دیدنتان خوش حالم .(به صورت عامیانه) 만나서 반가워. Man-na-seo ban-ga-woاز دیدنتان خوشبختم. ( رسمی) 만나서 반갑습니다. Man-na-seo ban-gap-seum-ni-daملاقات با شما باعث افتخار است.( رسمی) 뵙겠습니다 처음da-ni-seum-get-eum boep-Cheoخیلی وقت است شما را ندیدم .(به صورت رسمی) 오래간만입니다. O-rae-gan-man-im-ni-da خیلی وقت است شما را ندیدم .(عامیانه) 오래간만이에요. O-rae-gan-man-i-e-yo.حالتان چطور بوده؟어떻게 지내세요? Eo-tteo-ke-ji-nae-se-yo?من خوبم.잘 지내요. Jal-ji-nae-yo.. البته– البته그저 그래요. Geu-jeo-geu-rae-yo.به امید دیدار .(به صورت رسمی) 또 뵙겠습니다. Tto-poep-ge-sseum-ni-da.من م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی)미안합니다. Mi-an-ham-ni-da.بابت تاخیرم م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی) 늦어서 미안합니다. Neoj-eo-seo mi-an-ham-ni-da.خیلی خوب است یا بسیار خوب .(به صورت رسمی) 괜찮습니다. Gwaen-chan-sseum-ni-da.خیلی خوب است .(به صورت عامیانه)괜찮아. Gwaen-chan-a-yo

ادامه مطلب »

نام ها در زبان کره ای

نام های دختر و پسر کره ای بخش سوم: خداحافظی در زبان کره ایخداحافظی با کسی که مکانی را ترک میکند: 안녕히 가세요. An-nyeong-hi ga-se-yo. به صورت تجلیلی.안녕히 가십시오. An-nyeong-hi ga-sip-s-io رسمی.잘 가. Jal ga عامیانه. خداحافظی با کسی که در جایی می ماند:안녕히 계세요. An-nyeong-hi gye-se-yo. به صورت تجلیلی. 안녕히 계십시오. An-nyeon-ghi gye-sip-si-o. رسمی:잘 있어. Jal isseo. عامیانه.

ادامه مطلب »

مکالمه زبان کره ای

آموزش زبان کره ای 한국의 대화 임시완 عبارت های کاربردی در زبان کره ای بخش اول: معرفی خود در زبان کره ای برای معرفی خود در زبان کره ای عبارات مختلفی وجود دارد که نشانگر رسمی بودن یا خودمانی بودن با مخاطب هستند. در زبان کره ای احترام به دیگران بسیار مهم است و بیشتر از عبارات رسمی و مودبانه برای صحبت کردن با دیگران استفاده میکنند. مراحل مختلف معرفی دیگران: این (شخص) آقای کیم است. (به صورت تجلیلی) (이분은) 김 선생님이세요. I-bun-eun Kim Seon-saeng-nim-i-se-yo این شخص آقای کیم است. ( به صورت مودبانه) (이쪽은) 김이에요. I-tchog-eun kim-i-e-yo این دوست من کیم است. (به صورت رسمی) 제 친구 김 입니다. Je chin-gu ‘kim’-im-n-ida این کیم است. (عامیانه) 김 이야. kim-i-ya بخش دوم:اسامی و شهرت های زبان کره ای 김: کیم 이: ای یا لی 박: پارک یا پاک 최: ا چو 정: جونگ 조: چو 유: یو 장: چانگ 윤: یون 신: سین 한: هان

ادامه مطلب »

آموزش زبان کره ای

الفبا و لغات زبان کره ای 알파벳과 단어 ㅏصدای آ مایل به صدای اَ میدهد. ㅓصدای آ مایل به صدای اُ میدهد. ㅗ صدای اُ میدهد. ㅡ صدایی بین اِ و اُ میدهد. ㅣصدای ایی میدهد. ㅐصدای اِ میدهد ㅔاین هم صدای اِ میدهد ㅑ صدای یا میدهد ㅛ صدای یُ میدهد ㅠ صدای یو میدهد ㅒ صدای یه کوتاه میدهد. ㅖ صدای یه میدهد. صدای های ترکیبی در زبان کره ای ㅙ صدای وِه میدهد. ㅚ صدای اِ را بیشتر حس میکنید. ㅝ صدای وا کوتاه میدهد ㅞ صدای وه میدهد ㅟ صدای وی میدهد ㅢ صدای اویی میدهد ㅘ صدای وَ میدهد. حروف کره ای ㄱ صدای ک و گ میدهد ㄴ صدای ن میدهد ㄷ صدای د میدهد ㄹ صدای ل و ر میدهد ㅁ صدای م میدهد ㅂصدای پ و ب میدهد ㅅ صدای س میدهد ㅇ صدای نگ میدهد ㅈ صدای ج میدهد ㅊ صدای چ کوتاه میدهد ㅋ صدای ک کوتاه میدهد ㅌ صدای ت کوتاه میدهد ㅍ صدای پ کوتاه میدهد ㅎ صدای ه میدهد نکته: در زبان کره ای برخی از حروف فارسی وجود ندارد و به جای این حروف از حروف جایگزین استفاده میشود. برای حروف ( ز ، ظ ، ذ ، ض ، ژ ) از ㅈ و برای حرف (ف) ازㅍو به جای حرف ( خ ) از ㅎ استفاده میشود.

ادامه مطلب »

آموزش الفبای زبان کره ای

آموزش حروف الفبا زبان کره ای آموزش زبان کره ای ای حرف ف وجود نداره پس از این حرف به جای ف هم استفاده میکنیم.حرف دوم هم به صورت د خونده میشه و هم به صورت ت خونده میشه. و این بستگی به کلمه داره در هر کلمه ای نوع تلفظش فرق میکنه و این رو باید با تکرار و تمرین یاد گرفتحرف اول صدای فتحه رو میده یعنی اَ و همینطور هم خونده میشه.و حرف دوم کمی سخت تر خواهد بود و تلفظ آن بین دو حرف آ و اُ هست.و حالا اضافه کردن این حروف رو بهتون میگم و به این صورت خواهد بود:>ㅍ+ㅏ=파ㅍ+ㅓ=퍼ㄷ+ㅏ=다ㄷ+ㅓ=더 و حالا تلفظشون파 پَ 퍼 پآُ 다 دَ یا تَ 더 دآُ یا تآُ ㅁ مㅎ هحرف اول همونطور که میبینید به صورت م خونده میشه و هیچ استثنایی هم ندارهو حرف دوم هم ه خونده میشه و اون هم هیچ استثنایی در تغییر تلفظ ندارهㅗ اُㅜ اوو حرف صدادار اول هم تلفظش اُ هست که همونطور هم خونده میشهولی حرف دوم تلفظ او را دارد که در تلفظ آن هم استثنایی وجود نداردو حالا حروف بیصدایی که تا به حال خوندیم رو با تمام حروف صدادار جمع میکنیمㅍ+ㅗ=포ㅍ+ㅜ=푸ㄷ+ㅗ=도ㄷ+ㅜ=두ㅁ+ㅏ=마ㅁ+ㅓ=머ㅁ+ㅗ=모ㅁ+ㅜ=무ㅎ+ㅏ=하ㅎ+ㅓ=허ㅎ+ㅗ=호ㅎ+ㅜ=후و حالا تلفظ هاشون: 포 پُ 푸 پو 도 دُ یا تُ 두 دو یا تو 마 مَ 머 مآُ 모 مُ 무 مو 하 هَ 허 هآُ 호 هُ 후 هو آموزش الفبای کره ای ㅂ ب وپㄴ نحرف اول هم صدای ب و هم صدای پ میدهد درسته که ما قبلن یک حرف رو معرفی کردیم که صدای پ میداد اما این حرف هم صدای پ میدهد و باید با تکرار و تمرین نوع تلفظ آن را در کلمات مختلف فهمید.حرف دوم هم صدای ن میدهد و هیچ استثنایی در تلفظ آن وجود ندارد.ㅣ ایㅡ ای از ته گلوحرف صدادار اول صدای ای میدهد

ادامه مطلب »

اهنگ زیبای آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی

موزیک آلمانی با زیرنویس فارسی و آلمانی Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punktاغلب شروع و پایان یک نقطه هستند Seit der Geburt das selbe Blut, das durch die Adern pumptاز زمان تولد همان خون از رگ ها گذشته است Wir fangen jedes Jahrما هر سال می رسیم Zur gleichen Zeit an zu frierenدر زمان مشابهی به فصل سرما Wir pusten Ringe in dieLuft bis der Rauch verwehtما در هوا حلقه های دود بیرون می دهیم تا زمانی که دود ناپدید شود Halten uns fest wenn dieErde Pirouetten schlägtما را محکم نگهدار وقتی زمین می رقصد Und wir drehen uns mit wenn die Zeiger rotierenو ما هم می چرخیم وقتی که عقربه می چرخد Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegtهی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند Dann gehst du links, dann geh’ ich rechtsتو به چپ می روی و من به راست می روم Und irgendwann kreuzt sich der Wegو یه جایی راه ها برخورد می کنند Wenn wir uns wieder sehenاگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegtهی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند Dann gehst du links, dann geh’ ich rechtsتو به چپ می روی و من و به راست می روم Doch wir beide bleiben nicht stehenاما ما هیچ کدام توقف نمی کنیم Bis wir uns wieder sehenتا وقتی که دوباره همدیگر را ببینیم Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blattدایره هرروز روی صفحه ی سفید رسم می شود Und der Mond löst dieSonne ab in jeder Nachtو ماه هر شب خورشید را خاموش می کند Ich frag’ mich wieder malمن دوباره از خودم می پرسم Was bei dir grad’ passiertچه اتفاقی دارد برای تو می افتد؟ Poesie an der Wand auf dem Kneipenkloشعر روی دیوار در منظر عموم Halt nicht fest was duliebst

ادامه مطلب »