رزرو کلاس آلمانی

عبارت های کره ای در کلاس درس


کتاب هایتان را باز کنید.
책 펴세요. Chaek pyeoseyo.
با دقت گوش کنید.
잘 들으세요. Jal deureuseyo.
ب د از من تکرار کنید.
따라 하세요. Ttara haseyo.
لطفا بخوانید.
읽어 보세요. Ilgeo boseyo.
لطفا به سوال جواب دهید.
대답해 보세요. Daedapae boseyo.
لطفا بنویسید.
써 보세요. Sseo boseyo.
لطفا به سوال جواب دهید.
대답해 보세요. Daedapae boseyo.
لطفا بنویسید.
써 보세요. Sseo boseyo.
آیا شما میفهمید؟
알겠어요? Algesseoyo?

بله میفهمم.
네, 알겠어요. Ne, algesseoyo.
نه واق ا نمیفهمم. [아뇨] 잘 모르겠는데요. [Anyo] jal moreugenneundeyo.
آیا سوالی دارید؟
질문 있어요? Jilmun isseoyo?
بله سوال داریم.
네, 있는데요. Ne, inneundeyo.
نه سوالی ندارم.
[질문] 없는데요. [Jilmun] eomneundeyo.
لطفا آرام تر صحبت کنید. 천천히 [말씀]해 주세요. Cheoncheonhi [malsseum]hae juseyo.
من فراموش کردم.
잊어버렸는데요. Ijeobeoryeonneundeyo.
چگونه در زبان کره ای ” امتحان ” می گوییم؟ 한국어로 ” امتحان“ hangugeoro mwoyeyo ” امتحان 뭐예요? “ ?