رزرو کلاس آلمانی

خوش آمد گویی در زبان کره ای

خوش آمد گویی به کره ای

خوش آمد گویی و تشکر کردن از دیگران سلام (به صورت عامیانه) 안녕? An-nyeong
حال شما چطور است؟ ( به صورت تجلیلی) 안녕하세요? An-nyeong-ha-se-yo
حال شما چطور است؟ (به صورت رسمی و تجلیلی) 안녕하십니까? An-nyeong-ha-sim-ni-kka
از دیدنتان خوش حالم .(به صورت عامیانه) 만나서 반가워 . Man-na-seo ban-ga-wo
از دیدنتان خوشبختم.(رسمی)만나서 반갑습니다. Man-na-seo ban-gap-seum-ni-da
ملاقات با شما باعث افتخار است.(رسمی) .da-ni-seum-get-eum boep-Cheo. 뵙겠습니다 처음
خیلی وقت است شما را ندیدم .(به صورت رسمی) 오래간만입니다. O-rae-gan-man-im-ni-da

خیلی وقت است شما را ندیدم .(عامیانه) 오래간만이에요. O-rae-gan-man-i-e-yo.
حالتان چطور بوده؟
어떻게 지내세요? Eo-tteo-ke-ji-nae-se-yo?
من خوبم.
잘 지내요. Jal-ji-nae-yo.
. البته– البته
그저 그래요. Geu-jeo-geu-rae-yo.
به امید دیدار .(به صورت رسمی) 또 뵙겠습니다. Tto-poep-ge-sseum-ni-da.
من م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی)
미안합니다. Mi-an-ham-ni-da.
بابت تاخیرم م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی) 늦어서 미안합니다. Neoj-eo-seo mi-an-ham-ni-da.
خیلی خوب است یا بسیار خوب .(به صورت رسمی) 괜찮습니다. Gwaen-chan-sseum-ni-da.
خیلی خوب است .(به صورت عامیانه)
괜찮아. Gwaen-chan-a-yo

از شما ممنونم .(به صورت تجلیلی)
감사합니다. Gam-sa-ham-ni-da.
از شما ممنونم .(به صورت رسمی)
고맙습니다. Go-map-seum-ni-da.
از شما ممنونم .(به صورت عامیانه)
고마워. Go-ma-wo.
خوش آمدید. (به صورت عامیانه)
뭘요. Mwol-yo.
خواهش میکنم .(چیز خواصی نیست یا نا قابل است)
아니예요. A-ni-ye-yo.
بله .)به صورت رسمی و عامیانه(
네/예. 응/어. Ne/Ye. Eung/eo.
خیر. )به صورت رسمی و عامیانه( 아니요/ 아뇨. 아니. A-ni-yo/A-nyo. A-ni. م ذرت میخواهم یا ببخشید .)برای صدا کردن کسی( 저기요. Jeo-gi-yo.
یه لحظه صبر کنید. 잠깐만요/잠시만요. Jam-kkan-man-yo/Jam-si-man-yo.