افعال مودبانه و سوالی در زبان کره ای

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

افعال تجلیلی و سوالی در زبان کره ای

قرض گرفتن کتاب (آیا کتاب قرض میکنید؟)

? (책) 빌려요 (책) 빌리세요 (책) 빌리니? (책) 빌리냐


خریدن کفش (آیا کفش میخرید؟) ?(구두) 사요 (구두) 사세요 (구두) 사니? (구두) 사냐

تمیز کردن (خانه) (آیا خانه را تمیز میکنید؟)

(집) 청소해요 (집) 청소하세요 (집) 청소하니? (집) 청소하냐?
رقصیدن (آیا می رقصید؟) (춤) 춰요 (춤) 추세요 (춤) 추니? (춤) 추냐?
دوست نداشتن (آیا دوست ندارید؟) 싫어해요 싫어하세요 싫어하니? 싫어하냐?

کشیدن نقاشی (آیا نقاشی میکشید؟)

(그림) 그려요 (그림) 그리세요 (그림) 그리니? (그림) 그리냐?

دادن (آیا (مداد) را میدهید؟)
줘요 주세요 주니? 주냐?
پول دادشتن (آیا پول دارید؟)

(돈) 있어요 (돈) 있으세요 (돈) 있니? (돈) 있냐?
وقت نداشتن (آیا وقت ندارید؟)

(시간) 없어요 (시간) 없으세요 (시간) 없니? (시간) 없냐?

دوست دادشتن (آیا دوست دارید؟)

좋아해요 좋아하세요 좋아하니? 좋아하냐?
موسیقی گوش کردن (آیا موسیقی گوش میدهید؟)

(음악) 들어요 ( 음악) 들으세요 (음악) 듣니? (음악) 듣냐?

عاشق بودن (آیا عاشق هستید؟) 사랑해요 사랑하세요 사랑하니? 사랑하냐?

تماس گرفتن (آیا تماس میگیرید؟) 전화해요 전화하세요 전화하니? 전화하냐?
ملاقات کردن دوست (آیا دوستت را ملاقات کردی؟)

(친구) 만나요 (친구) 만나세요 (친구) 만나니? (친구) 만나냐?

بازی کردن تنیس (آیا تنیس بازی میکنید؟)

테니스 쳐요 테니스 치세요 테니스 치니? 테니스 치냐?


نوشیدن نوشیدنی (آیا نوشیدنی می نوشید؟)

(주스) 마셔요 (주스) 드세요 (주스) 마시니? (주스) 마시냐?
انجام تکالیف (آیا تکالیفتان را انجام میدهید؟)

(숙제) 해요 ( 숙제) 하세요 (숙제)하니? (숙제)하냐?

سیب خوردن. (آیا سیب میخورید؟)

(사과) 먹어요 (사과) 드세요 (사과) 먹니? (사과) 먹냐?

ازدواج کردن (آیا ازدواج میکنید؟) 결혼해요 결혼하세요 결혼하니? 결혼하냐?

لباس پوشیدن (آیا لباس میپوشید؟) (옷) 입어요 (옷) 입으세요 (옷) 입니? (옷) 입냐?
خواندن کتاب (آیا کتاب میخوانید؟) (책) 읽어요 (책) 읽으세요 (책) 읽니? (책) 읽냐?
استراحت کردن (آیا استراحت می کنید؟) 쉬어요 쉬세요 쉬니? 쉬냐?
دوچرخه سواری (آیا دوچرخه سواری میکنید؟)

(자전거) 타요 (자전거) 타세요 (자전거) 타니? ?타냐) 자전거(

خرید کردن (آیا خرید میکنید؟) 쇼핑해요 쇼핑하세요 쇼핑하니? 쇼핑하냐?
آواز خواندن (آیا آواز می خوانید؟) 노래해요 노래하세요 노래하니? 노래하냐?
خوابیدن (آیا میخوابید؟) (잠) 자요 (잠) 자세요 (잠) 자니? (잠) 자냐?
سیگار کشیدن (آیا سیگار میکشید؟)

(담배) 피워요 (담배) 피우세요 (담배) 피우니? (담배) 피우냐?
مطالعه کردن (آیا مطالعه میکنید؟) 공부해요 공부하세요 공부하니? 공부하냐

عکس گرفتن (آیا عکس میگیرید؟) 사진 찍어요 사진 찍으세요 사진 찍니? 사진 찍냐?
پیام فرستادن (آیا پیام میفرستید؟) 문자 보내요 문자 보내세요 문자 보내니? 문자 보내냐?
منتظر ماندن(اتوبوس)(آیا منتظر اتوبوس هستید؟) 기다려요 기다리세요 기다리니? 기다리냐?
تماشا کردن (آیا تلویزیون تماشا میکنید؟) 봐요 보세요 보니? 보냐? 텔레비전

نامه نوشتن (آیا نامه مینویسید؟) (편지) 써요 (편지) 쓰세요 (편지) 쓰니? (편지) 쓰냐?
پول برداشتن (آیا پول برمیدارید؟) (돈) 찾아요 (돈) 찾으세요 (돈) 찾니? (돈) 찾냐?
کار کردن (آیا کار میکنید؟)
일해요 일하세요 일하니? 일하냐?

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *