رزرو کلاس آلمانی

نام ها در زبان کره ای

نام های دختر و پسر کره ای

بخش سوم: خداحافظی در زبان کره ای
خداحافظی با کسی که مکانی را ترک میکند:

안녕히 가세요. An-nyeong-hi ga-se-yo. به صورت تجلیلی.
안녕히 가십시오. An-nyeong-hi ga-sip-s-io رسمی.
잘 가. Jal ga عامیانه.

خداحافظی با کسی که در جایی می ماند:
안녕히 계세요. An-nyeong-hi gye-se-yo. به صورت تجلیلی.
안녕히 계십시오. An-nyeon-ghi gye-sip-si-o. رسمی:
잘 있어. Jal isseo. عامیانه.