رزرو کلاس آلمانی

خداحافظی در زبان کره ای

انواع خداحافظی در زبان کره ای

بخش 3

خداحافظی با کسی که مکانی را ترک میکند:

안녕히 가세요 An-nyeong-hi ga-se-yo به صورت تجلیلی.
안녕히 가십시오 An-nyeong-hi ga-sip-s-io رسمی.
잘 가 Jal ga عامیانه

خداحافظی با کسی که در جایی می ماند:
안녕히 계세요. An-nyeong-hi gye-se-yo به صورت تجلیلی.

안녕히 계십시오 An-nyeon-ghi gye-sip-si-o رسمی.
잘 있어. Jal isseo عامیانه

خوشامد گویی در زبان کره ای

بخش چهارم

خوش آمد گویی و تشکر کردن از دیگران سلام (به صورت عامیانه) 안녕? An-nyeong
حال شما چطور است؟ ( به صورت تجلیلی) 안녕하세요? An-nyeong-ha-se-yo
حال شما چطور است؟ (به صورت رسمی و تجلیلی) 안녕하십니까? An-nyeong-ha-sim-ni-kka
از دیدنتان خوش حالم .(به صورت عامیانه) 만나서 반가워. Man-na-seo ban-ga-wo
از دیدنتان خوشبختم. ( رسمی) 만나서 반갑습니다. Man-na-seo ban-gap-seum-ni-da
ملاقات با شما باعث افتخار است.( رسمی) 뵙겠습니다 처음da-ni-seum-get-eum boep-Cheo
خیلی وقت است شما را ندیدم .(به صورت رسمی) 오래간만입니다. O-rae-gan-man-im-ni-da

خیلی وقت است شما را ندیدم .(عامیانه) 오래간만이에요. O-rae-gan-man-i-e-yo.
حالتان چطور بوده؟
어떻게 지내세요? Eo-tteo-ke-ji-nae-se-yo?
من خوبم.
잘 지내요. Jal-ji-nae-yo.
. البته– البته
그저 그래요. Geu-jeo-geu-rae-yo.
به امید دیدار .(به صورت رسمی) 또 뵙겠습니다. Tto-poep-ge-sseum-ni-da.
من م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی)
미안합니다. Mi-an-ham-ni-da.
بابت تاخیرم م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی) 늦어서 미안합니다. Neoj-eo-seo mi-an-ham-ni-da.
خیلی خوب است یا بسیار خوب .(به صورت رسمی) 괜찮습니다. Gwaen-chan-sseum-ni-da.
خیلی خوب است .(به صورت عامیانه)
괜찮아. Gwaen-chan-a-yo