رزرو کلاس آلمانی

آموزش زبان کره ای

الفبا و لغات زبان کره ای

알파벳과 단어

ㅏصدای آ مایل به صدای اَ میدهد.

ㅓصدای آ مایل به صدای اُ میدهد.

ㅗ صدای اُ میدهد.

ㅡ صدایی بین اِ و اُ میدهد.

ㅣصدای ایی میدهد.

ㅐصدای اِ میدهد

ㅔاین هم صدای اِ میدهد

ㅑ صدای یا میدهد

ㅛ صدای یُ میدهد

ㅠ صدای یو میدهد

ㅒ صدای یه کوتاه میدهد.

ㅖ صدای یه میدهد.

صدای های ترکیبی در زبان کره ای

ㅙ صدای وِه میدهد.

ㅚ صدای اِ را بیشتر حس میکنید.

ㅝ صدای وا کوتاه میدهد

ㅞ صدای وه میدهد

ㅟ صدای وی میدهد

ㅢ صدای اویی میدهد

ㅘ صدای وَ میدهد.

حروف کره ای

ㄱ صدای ک و گ میدهد

ㄴ صدای ن میدهد

ㄷ صدای د میدهد

ㄹ صدای ل و ر میدهد

ㅁ صدای م میدهد

ㅂصدای پ و ب میدهد

ㅅ صدای س میدهد

ㅇ صدای نگ میدهد

ㅈ صدای ج میدهد

ㅊ صدای چ کوتاه میدهد

ㅋ صدای ک کوتاه میدهد

ㅌ صدای ت کوتاه میدهد

ㅍ صدای پ کوتاه میدهد

ㅎ صدای ه میدهد

نکته: در زبان کره ای برخی از حروف فارسی وجود ندارد و به جای این حروف از حروف جایگزین استفاده میشود. برای حروف ( ز ، ظ ، ذ ، ض ، ژ ) از ㅈ و برای حرف (ف) ازㅍو به جای حرف ( خ ) از ㅎ استفاده میشود.