آموزش الفبای زبان کره ای

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

آموزش حروف الفبا زبان کره ای

آموزش زبان کره ای

ای حرف ف وجود نداره پس از این حرف به جای ف هم استفاده میکنیم.حرف دوم هم به صورت د خونده میشه و هم به صورت ت خونده میشه. و این بستگی به کلمه داره در هر کلمه ای نوع تلفظش فرق میکنه و این رو باید با تکرار و تمرین یاد گرفتحرف اول صدای فتحه رو میده یعنی اَ و همینطور هم خونده میشه.
و حرف دوم کمی سخت تر خواهد بود و تلفظ آن بین دو حرف آ و اُ هست.و حالا اضافه کردن این حروف رو بهتون میگم و به این صورت خواهد بود:>ㅍ+ㅏ=파
ㅍ+ㅓ=퍼
ㄷ+ㅏ=다
ㄷ+ㅓ=더

و حالا تلفظشون파 پَ

퍼 پآُ

다 دَ یا تَ

더 دآُ یا تآُ

ㅁ م
ㅎ ه
حرف اول همونطور که میبینید به صورت م خونده میشه و هیچ استثنایی هم نداره
و حرف دوم هم ه خونده میشه و اون هم هیچ استثنایی در تغییر تلفظ نداره
ㅗ اُ
ㅜ او
و حرف صدادار اول هم تلفظش اُ هست که همونطور هم خونده میشه
ولی حرف دوم تلفظ او را دارد که در تلفظ آن هم استثنایی وجود ندارد
و حالا حروف بیصدایی که تا به حال خوندیم رو با تمام حروف صدادار جمع میکنیم
ㅍ+ㅗ=포
ㅍ+ㅜ=푸
ㄷ+ㅗ=도
ㄷ+ㅜ=두
ㅁ+ㅏ=마
ㅁ+ㅓ=머
ㅁ+ㅗ=모
ㅁ+ㅜ=무
ㅎ+ㅏ=하
ㅎ+ㅓ=허
ㅎ+ㅗ=호
ㅎ+ㅜ=후
و حالا تلفظ هاشون:

포 پُ

푸 پو

도 دُ یا تُ

두 دو یا تو

마 مَ

머 مآُ

모 مُ

무 مو

하 هَ

허 هآُ

호 هُ

후 هو

آموزش الفبای کره ای


ㅂ ب وپ
ㄴ ن
حرف اول هم صدای ب و هم صدای پ میدهد درسته که ما قبلن یک حرف رو معرفی کردیم که صدای پ میداد اما این حرف هم صدای پ میدهد و باید با تکرار و تمرین نوع تلفظ آن را در کلمات مختلف فهمید.
حرف دوم هم صدای ن میدهد و هیچ استثنایی در تلفظ آن وجود ندارد.
ㅣ ای
ㅡ ای از ته گلو
حرف صدادار اول صدای ای میدهد که معادل آن نیز در زبان فارسی وجود دارد
ولی حرف دوم سختی بیشتری دارد که ای را به گونه ای تلفظ میکنند که از ته گلو باشد و دندان ها رویی هم باشند که صدا از بین آن ها عبور کند
و حالا حروف بیصدایی که تا به حال خوندیم رو با تمام حروف صدادار جمع میکنیم
ㅍ+ㅣ=피
ㅍ+ㅡ=프
ㄷ+ㅣ=디
ㄷ+ㅡ=드
ㅁ+ㅣ=미
ㅁ+ㅡ=므
ㅎ+ㅣ=히
ㅎ+ㅡ=흐
ㅂ+ㅏ=바
ㅂ+ㅓ=버
ㅂ+ㅗ=보
ㅂ+ㅜ=부
ㅂ+ㅣ=비
ㅂ+ㅡ=브
ㄴ+ㅏ=나
ㄴ+ㅓ=너
ㄴ+ㅗ=노
ㄴ+ㅜ=누
ㄴ+ㅣ=니
ㄴ+ㅡ=느

آموزش زبان کره ای


피 پی

프 پی از ته گلو

디 دی یا تی

드 دی یا تی از ته گلو

미 می

므 می از ته گلو

히 هی

흐 هی از ته گلو

바 بَ یا پَ

버 بآُ یا پآُ

보 بُ یا پُ

부 بو یا پو

비 بی یا پی

브 بی یا پی از ته گلو

나 نَ

너 نآُ

노 نُ

누 نو

니 نی

느 نی از ته گلو

آموزش زبان کره ای


ㄱ ک و گ
ㅇبیصدا و صدادار
حرف اول صدای ک وگ میدهد که با تکرار و تمرین میتوان صدایی که در کلمات مختلف ایجاد میکند را فهمید
حرف دوم سختی بیشتری خواهد داشت و آن این است که اگر قبل از حرف صدادار بیاید بیصدا میشود و اگر در آخر کلمه بیاید صدای نگ (ng)میدهد
مثال : 어머니به معنای مادر چون ㅇدر اول جمله آمده است صدای حرف صدادار بعدی را میدهد یعنی آُ ولی اگر در آخر بیاید مانند 남성به معنای مرد صدای نگ میدهد


ㅐ اِ
ㅔ اِ کشیده
حرف اول صدای اِ میدهد که کشیده نمیباشد .و هیچ استثنایی هم وجود ندارد
و حرف دوم صدای اِ کشیده میدهد که فرق زیادی با ㅐندارد
دیگه حرفای بیصدای قبلی رو با این جدیدا مخلوط نمیکنم چون آسونه فقط حروف بیصدای جدید رو با کل حروف قاطی میکنم
ㄱ+ㅏ=가
ㄱ+ㅓ=거
ㄱ+ㅗ=고
ㄱ+ㅜ=구
ㄱ+ㅣ=기
ㄱ+ㅡ=그
ㄱ+ㅐ=개
ㄱ+ㅔ=게
ㅇ+ㅏ=아
ㅇ+ㅓ=어
ㅇ+ㅗ=오
ㅇ+ㅜ=우
ㅇ+ㅣ=이
ㅇ+ㅡ=으
ㅇ+ㅐ=애
ㅇ+ㅔ=에


가 کَ یا گَ

거کآُ یا گآُ

고 کُ یا گُ

구 کو یا گو

기 کی یا گی

그 کی یا گی از ته گلو

개 که یا گه

게 که یا گه با کشیدگی بیشتر

아 اَ

어 آُ

오 اُ

우 او

이 ای

으 ای با کشیدگی بیشتر

애 اِ

에 اِ با کشیدگی بیشتر


ㅈ ج یا چ
ㄹ ر یا ل
خب حرف اول صدای ج یا چ میدهد که در اکثر موارد صدای ج میدهد.
حرف دوم صدای ر یا ل میدهد. که با تکرار و تمرین میتوان کاربرد آن را در لغات مختلف یاد گرفت
ㅑ یَ
ㅕیآُ
حرف اول صدای یَ میدهد که یک حرف صدادار است
حرف دوم هم صدای یآُ میدهد مانند ㅓ آُ اما یک ی به اول آن افزوده شده
و حالا مخلوط شده ی آن ها رو براتون مینویسم

ㅈ+ㅏ=자
ㅈ+ㅓ=저
ㅈ+ㅗ=조
ㅈ+ㅜ=주
ㅈ+ㅣ=지
ㅈ+ㅡ=즈
ㅈ+ㅐ=재
ㅈ+ㅔ=제
ㅈ+ㅑ=쟈
ㅈ+ㅕ=져
ㄹ+ㅏ=라
ㄹ+ㅓ=러
ㄹ+ㅗ=로
ㄹ+ㅜ=루
ㄹ+ㅣ=리
ㄹ+ㅡ=르
ㄹ+ㅐ=래
ㄹ+ㅔ=레
ㄹ+ㅑ=랴
ㄹ+ㅕ=려

자 جَ یا چَ

저 جآُ یا چآُ

조 جُ یا چُ

주 جو یا چو

지 جی یا چی

즈 جی یا چی از ته گلو

재 جِ یا چِ

제جِ یا چِ کشیده تر

쟈 جیَ یا چیَ

져 جیآُ یا چیآُ

라 رَ یا لَ

러 رآُ یا لآُ

로 رُ یا لُ

루 رو یا لو

리 ری یا لی

르 ری یا لی از ته گلو

래 رِ یا لِ

레 رِ یا لِ کشیده تر

랴 ریَ یا لیَ

려 ریآُ یا لیآُ

درس ششم
ㅅ س
ㅊچ
حرف اول صدای س میده و هیچ استثنایی هم در تلفظ اون وجود نداره
حرف دوم صدای چ میده و اون هم هیچ استثنایی نداره
ㅛیُ
ㅠیو

آموزش کره ای


حرف صدادار. اول تلفظش همانند ㅗ هست با این تفاوت که یک ی به اول اون اضافه شده
و حرف صدادار دوم یو هست تلفظش مانند ㅜ ولی مثل حرف صدادار اول یک ی. به اول اون اضافه شده
و حالا حروف صدار دار رو به حروف بیصدای جدید مخلوط میکنیم
ㅅ+ㅏ=사
ㅅ+ㅓ=서
ㅅ+ㅗ=소
ㅅ+ㅜ=수
ㅅ+ㅣ=시
ㅅ+ㅡ=스
ㅅ+ㅐ=새
ㅅ+ㅔ=세
ㅅ+ㅑ=샤
ㅅ+ㅕ=셔
ㅅ+ㅛ=쇼
ㅅ+ㅠ=슈
ㅊ+ㅏ=차
ㅊ+ㅓ=처
ㅊ+ㅗ=초
ㅊ+ㅜ=추
ㅊ+ㅐ=채
ㅊ+ㅔ=체
ㅊ+ㅣ=치
ㅊ+ㅡ=츠
ㅊ+ㅑ=챠
ㅊ+ㅕ=쳐
ㅊ+ㅛ=쵸
ㅊ+ㅠ=츄

사سَ

서 سآُ

소 سُ

수 سو

시 سی

스 سی از ته گلو

새 سِ

세 سِ کشیده تر

샤 سیَ

셔 سیآُ

쇼 سیُ

슈 سیو

차 چَ

처 چآُ

초 چُ

추 چو

채 چِ

체 چِ کشیده تر

치 چی

츠 چی از ته گلو

챠 چیَ

쳐 چیآُ

쵸 چیُ

츄 چیو
درس هفتم


ㅌ ت
ㅋ ک
حرف اول صدای ت میدهد. قبلا به شما حرف ㄷ را آموزش دادم که هم صدای ت میداد هم صدای د میداد ولی این حرف فقط صدای ت میدهد
و حرف دوم صدای ک میدهد که قبلا هم حرف ㄱرا آموزش دادیم که هم صدای ک میداد و هم صدای گ میداد اما این حرف فقط صدای ک میدهد


ㅒ یِ
ㅖیِ کشیده تر
حرف اول صدای یِ کوتاه میدهد که یک حرف صدادار است
و حرف دوم صدای یِ کشیده تر میدهد و آن نیز یک حرف صدادار است
و حالا این حروف بیصدای جدید رو با تمام حروف صدادار مخلوط میکنیم


ㅌ+ㅏ=타
ㅌ+ㅓ=터
ㅌ+ㅗ=토
ㅌ+ㅜ=투
ㅌ+ㅐ=태
ㅌ+ㅔ=테
ㅌ+ㅣ=티
ㅌ+ㅡ=트
ㅌ+ㅑ=탸
ㅌ+ㅕ=텨
ㅌ+ㅛ=툐
ㅌ+ㅠ=튜
ㅌ+ㅒ=턔
ㅌ+ㅖ=톄
ㅋ+ㅏ=카
ㅋ+ㅓ=커
ㅋ+ㅗ=코
ㅋ+ㅜ=쿠
ㅋ+ㅐ=캐
ㅋ+ㅔ=케
ㅋ+ㅣ=키
ㅋ+ㅡ=크
ㅋ+ㅑ=캬
ㅋ+ㅕ=켜
ㅋ+ㅛ=쿄
ㅋ+ㅠ=큐
ㅋ+ㅒ=컈
ㅋ+ㅖ=켸
타 تَ

터 تآُ

토تُ

투 تو

태 تِ

테 تِ کشیده تر

티. تی

트 تی از ته گلو

탸 تیَ

텨 تیآُ

툐 تیُ

튜 تیو

턔 تیِ

톄 تیِ کشیده تر

카 کَ

커 کآُ

코 کُ

쿠 کو

캐 کِ

케 کِ کشیده تر

키 کی

크 کی از ته گلو

캬 کیَ

켜 کیآُ

쿄 کیُ

큐 کیو

컈 کیِ

켸 کیِ کشیده تر

/

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *