درس 25 صرف صفت ، آموزش زبان آلمانی در زبانساز دات کام

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

صرف صفت در زبان آلمانی

در زبان آلمانی صفت ها نیز چنانچه بخواهند به همراه اسمی بیایند ، همانند آرتیکل ها یا حروف تعریف می بایستی صرف شوند.یعنی صفت ها نیز در حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv نیز همانند آرتیکل ها دست خوش تغییراتی می شوند.

در این درس یاد میگیرید که صفت چطور صرف می شود و در جایگاه های مختلف چطور تغییر می کنند.

صرف صفت در حالت Nominativ :

در حالت Nominativ در صورتی که آرتیکل اسم ما مشخص یعنی der,die, das باشد ، آنگاه می بایستی به شکل زیر صرف شوند :

der gute Mann

آن مرد ِ خوب

که در آلمانی به این شکل ” آن خوب مرد” قرار گرفته است.یعنی اینکه صفت بین اسم و ارتیکل آن قرار می گیرد. همانطور که دیدید با اضافه شدن یک e به صفت ، صفت صرف می شود.

برای حالت neutral حنثی و feminin مونث و همچنین جمع نیز به همین شکل است(در نومیناتیو در آرتیکل های مشخص در همه حالت های مونث،مذکر،خنثی و جمع مثل هم صرف میشوند

das schöne Buch

آن کتاب زیبا

die hübsche Frau

آن خانم خوب

die gute Kinder

آن بچه های خوب

صرف صفت برای آرتیکل نامشخص

برای صرف صفت در آرتیکل نامشخص از آنجایی که آرتیکل نامشخص برای مذکر و خنثی مثل هم (ein) هستند پس صفت فقط در این دو حالت صرف میشود تا آرتیکل اسم را نشان بدهد.

ein guter Mann ein Mann

یک مرد یک مرد خوب ، یک مرد خوبی

ein gutes kind ein Kind

یک بچه یک بچه خوب ،بچه خوبی

و برای حالت مونث چونکه در آرتیکل نامشخص جنسیت نشان داده شده است دیگر صفت تغییری نمیکند و مانند نومیناتیو که در بالا توضیح داده شد، صرف می شود.

eine gute Frau

یک خانم خوب، خانم خوبی

صرف صفت برای آرتیکل نامشخص

برای اسامی مذکر :

der آرتیکل شناخته شده است پس فقط e به صفت اضافه می شود

ein آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن er به صفت

برای اسامی خنثی :

das آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

ein آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن es به صفت

برای اسامی مونث :

آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

آرتیکل نا شناخته (چون جنسیت بازهم مشخص است بخاطر وجود داشتن e در آرتیکل نامشخص )و اضافه کردن e به صفت

همچنین برای همه ضمایر ملکی mein,dein, sein, ihr, uns, euer, ihr و kein نیز به همین شکل است

mein guter Mann

شوهر خوب من

sein schönes Glas

لیوان زیبای او

seine gute Mutter

مادر خوب او

kein gutes Haus

هیچ خانه خوبی

Ich sehe hier keine hübsche Frau

من در اینجا هیچ خانم خوشگلی را نمی بینم.

صرف صفت در حالت اسمی Akkusativ

چنانچه اسامی ما مذکر و شناخته شده بودند به روش زیر عمل میکنیم :

den guten Mann آن مرد خوب را

نکته مهم: هر جا که آرتیکل عوض شود یعنی بخاطر آکوزاتیو بودن یا داتیو بودن آرتیکل اصلی به یکی از ارتیکل های den,dem der تغببر کند به آخر صفت en اضافه می شود.

اگر اسامی ما خنثی و مونث بودند درست همانند حالت Nominativ عمل میکنیم ، زیرا تنها در حالت اسمی Akkusativ این اسامی مذکر هستند که دست خوش تغییر می شوند و اسامی مونث و خنثی دقیقا همانند حالت اسمی Nominativ هستند.

das gute Kind

آن بچه خوب را ، اون بچه خوب را

das gute Frau

آن خانم خوب را ، اون خانم خوب را

و اما اگر اسامی ما ناشناخته بودند ، در حالت Akkusativ می بایستی اینگونه عمل کنیم :

einen guten Mann

یک مرد خوبی را ، یه مرد خوب را

و اسامی مونث و خنثی که حرف تعریف آنها ناشناخته است ، برای صرف صفت های آنها در حالت Akkusativ دقیقا همانند حالت اسمی Nominativ عمل میکنیم

ein gutes Kind

یک پسر خوبی را ، یک پسر خوب را

eine gute Frau

یک خانم خوبی را

صرف صفت در حالت Dativ

برای صرف صفت در حالت Dativ چونکه در همه حالت ها آرتیکل عوض میشود پس در همه حالت ها نیز به صفت en اضافه می شود.

dem guten Mann

به اون مرد خوب ، از اون مرد خوب ، برای اون مرد خوب

dem guten Kind

به او بچه خوب ، از اون بچه خوب ، برای اون بچه خوب

Ich gebe eine Schokolade dem guten Kind

من به آن بچه خوب یک شکلات را میدهم

?Kann ich meinem Hund Schokolade geben

من می توانم به سگم شکلات بدهم؟

اگر اسم ما مونث شناخته شده بود ، در حالت Dativ صفت را اینگونه صرف میکنیم

der guten Frau

به آن خانم زیبا ، از اون خانم خوب ، برای اون خانم خوب

و اگر اسامی ما نشاخته بودند ، در حالت Dativ می بایستی صفت آنها را اینگونه صرف کنیم :

einem guten Mann

به یک مرد خوب ، از یک مرد خوب ، برای یک مرد خوب

einem guten Kind

به یک بچه خوب ، از یک بچه خوب ، برای یک بچه خوب

einer guten Frau

به یک خانم خوب ، از یک خانم خوب ، برای یک خانم خوب

حال به آخرین حالت اسمی یعنی Genitiv میرسیم

چنانچه اسامی ما مذکر یا خنثی بودند در حالت Genitiv صفت آنها را اینگونه صرف میکنیم :

des netten Vaters

des netten Kindes

آن پدر ِ مهربان

آن بچه ِ مهربان

و برای اسامی مونث شناخته شده اینگونه :

der guten Frau

آن خانم ِ خوب

همانطور که می بینید صفت ها در حالت Genitiv مانند حالت قبلی یعنی Dativ به آنها فقط en اضافه می شود.

و اگر اسامی ما ناشناخته بودند ، صفت های آنها را در حالت اسمی Genitiv اینگونه صرف میکنیم :

eines guten Mannes

یک مرد ِ خوب ِ

eines guten Kindes

یک بچه ِ خوب ِ

einer guten Frau

یک خانم ِ خوب ِ

گاهی می بایستی ما بعضی اسامی را بدون حرف تعریف آنها به همراه صفت بیان کنیم ، یعنی نه شناخته شده و ناشناخته ، بلکه شکل کلی آن ، برای درک بیشتر به ادامه درس توجه کنید.

استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها در حالت Nominativ و صرف صفت ها

guter Käse

پنیر ِ خوب

gutes Kind

بچه خوب ِ

gute Marmelade

مرباء خوب

استفاده از اسامی بودن آرتیکل آنها در حالت Akkusativ و صرف صفت ها

guten Käse

پنیر خوب را

gutes Kind

بچه خوب را

guten Marmelade

مرباء خوب را

استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها در حالت Dativ و صرف صفت ها

gutem Käse

به پنیر خوب ، از پنیر خوب ، برای پنیر خوب

gutem Kind

به بچه خوب ، از بچه خوب ، برای بچه خوب

guter Marmelade

به مربای خوب ، از مربای خوب ، برای مربای خوب

استفاده از اسامی بدون آرتیکل در حالت Genitiv و صرف صفت ها

guten Käses

پنیر ِ خوب ِ

guten Kindes

بچه ِ خوب ِ

guter Marmelade

مربای خوب ِ

و اما شکل صرف تمامی صفت ها به همراه اسامی به صورت زیر است :

نکته پایانی : در مبحث صرف صفت ها ما n-Deklanation را نیز داریم که بسیار مهم می باشد و برای سطح B1 به بالاست ، شما می توانید این درس مهم را نیز در لینک زیر مطالعه کنید.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *