رزرو کلاس آلمانی

پذیرش کاری جاب آفر در آلمان و اتریش

پذیش قطعی جاب سیکر

هزینه معمول در شرکتهای کاریابی بین 2تا5هزار یورو
تومان 3000000 برای 6ماه جست و جوی کار باید 10هزار یورو با خود داشته باشید
  • گرفتن وقت سفارت
  • نوشتن لبنزلوف تخصصی
  • نوشتن رزومه تخصصی